Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym: swiatkarm.com.

2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1) Sprzedawca - Vollmart24.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku ul. Bitwy Białostockiej 5, 15-102 Białystok zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000829765, REGON: 385608105, NIP: 7010972719 kontakt telefoniczny: +48 661-555-033 adres email sklep@swiatkarm.com.

2) Sklep internetowy - narzędzie dostępne pod adresem internetowym swiatkarm.com. Narzędzie to umożliwia nabywanie Towarów od Sprzedawcy.

3) Kupujący - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Towar zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Niniejszy Regulamin udostępniono w zakładce „Regulamin”.

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu dokonania zamówienia przez Kupującego. Akceptacji Regulaminu dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia.

5. Sprzedawca informuje, że warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną dla Kupującego są następujące:

· posiadanie dostępu do Internetu,

· korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej,

· posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej

 

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego na stronie swiatkarm.com prowadzona jest sprzedaż produktów (towarów) znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

2. Dokonywanie zamówień drogą elektroniczną w Sklepie internetowym możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową swiatkarm.com. Złożenie zamówienia nie oznacza, że zamówienie jest realizowane w dniu jego złożenia. Kupujący otrzyma informację drogą mailową o statusie zamówienia i informację o wysyłce zamówienia.

3. Zamówienie Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, w wypadku gdy zamówienia nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem, zawiera nieprecyzyjne dane lub posiada inne braki, które uniemożliwiają realizacje zamówienia złożonego przez Kupującego i dostawę produktów. Sprzedawca poinformuje Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia drogą mailową pod warunkiem posiadania prawidłowego adresu e-mail Kupującego. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą Kupujących będących Konsumentami ani Kupujących będących osobami fizycznymi, zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Zamówienie Kupujący składa wybierając określone produkty z dostępnego asortymentu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka/koszyk” znajdującego się przy danym produkcie.

5. Do skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego niezbędne jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia oraz wysyłki towaru.

6. Kupujący potwierdza całe zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Kupujący ma możliwość dokonania zmian w zamówieniu, w tym wskazania, czy dokonuje zakupu jako przedsiębiorca i wskazania swojego numeru identyfikacji podatkowej NIP, czy jako konsument nieprowadzący działalności gospodarczej.

7. Całkowita wartość zamówienia obejmująca cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia znajduje się w podsumowaniu po potwierdzeniu dokonania zamówienia.

8. Ceny towarów podanych w Sklepie internetowym zostały wyrażone w polskich złotych (PLN) w wartości brutto i uwzględniają podatek VAT.

9. Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towarów do Kupującego. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży zależnie od wyboru Kupującego – paragon fiskalny lub fakturę VAT. Wybór Kupującego jest wiążący dla obu stron umowy sprzedaży. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Kupującego wszystkich niezbędnych do wystawienia faktury VAT danych. Po złożeniu zamówienia bez podania numeru NIP jako przedsiębiorca, Kupujący traci bezpowrotnie możliwość otrzymania faktury VAT na towary objęte zamówieniem.

10. Cena podana przy opisie produktu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

11. Przyjęcie przez Sprzedawcę złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji konta. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Zdania poprzedzającego nie stosuje się w odniesieniu do Kupujących będących Konsumentami lub osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku tych Kupujących zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

12. Sprzedawca nie realizuje zamówień w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Sprzedawca prezentuje na swojej stronie internetowej cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów.

 

III. WARTOŚCI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

1. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w zależności od opcji wybranej przez Kupującego. Brak odbioru zamówionego towaru przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez firmę kurierską oraz zwrot towaru do Sprzedawcy jest równoważne z odstąpieniem od umowy przez Kupującego bez konieczności złożenia dodatkowego oświadczenia na piśmie. Ostatniego zdania nie stosuje się do Kupujących będących Konsumentami ani osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Koszt dostawy określany jest bezpośrednio przy dokonaniu zamówienia. W zależności od przypadku koszty dostawy może być uzależniony od wagi zamówionych produktów.

3. Czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji zamówienia, czasem realizacji jest czas ustalany na podstawie czasu realizacji zamówienia produktu o najdłuższym czasie realizacji. Przez

czas realizacji rozumiany jest czas od momentu zawarcia umowy sprzedaży do momentu przekazania zamówienia wybranemu przez Kupującego przewoźnikowi (kurierowi).

4. Płatność za zamówienia realizowana jest za pośrednictwem przelewów bankowych przy dokonaniu zamówienia lub za pobraniem płatności przez kuriera.

5. Polskie Przelewy w tym BLIK są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

6. Płatności kartą kredytową są obsługiwane przez Stripe, Inc.

7. Uprzejmie prosimy, aby Kupujący sprawdził, czy doręczony towar zgodny jest z zamówieniem oraz czy opakowanie nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub nie uległo rozszczelnieniu w obecności pracownika firmy kurierskiej. W wypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki Kupujący prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego z pracownikiem firmy kurierskiej i niezwłoczne poinformowanie o zaistniałej sytuacji Sklepu internetowego. Znacznie ułatwi nam to przeprowadzenie procedury reklamacyjnej.

 

IV. REKLAMACJE I GWARANCJE, RĘKOJMIA

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów zgodnych z umową. W razie braku zgodności towarów z umową Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów i osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów zamieszczonych w Rozdziale 5a. ustawy o prawach konsumenta (art. 43a i nast. ustawy).

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

3. 2. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

4. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z zawarta umową należy kierować do Sprzedawcy (dane kontaktowe zamieszczono w pkt I.2.1) niniejszego Regulaminu), na przykład drogą elektroniczną na adres: sklep@swiatkarm.com.

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej przyczynę złożenia reklamacji, określać żądanie Kupującego oraz zawierać dane umożliwiające kontakt z Kupującym. Jeżeli przedstawione w zgłoszeniu reklamacyjnym dane okażą się niewystarczające do rozstrzygnięcia zasadności reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Kupującego o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego Konsumentem lub ww.

osobą fizyczną, oznacza to, iż uznał jego żądanie za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje Kupującego w takiej samej formie, w jakiej Kupujący złożył reklamację, bądź w innej wybranej przez niego formie.

7. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedawcę roszczeń Klienta związanych z wadliwością towaru, Klientowi poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:

1) prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta;

2) prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu Konsument powinien złożyć wniosek do właściwego dla Sprzedawcy podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl). Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr.

3) prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym stałym sądem polubownym tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

8. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedawcę roszczeń Klienta związanych z niezgodnością towaru z umową, Sprzedawca informuje Klienta o podmiocie uprawnionym właściwym do rozwiązania sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą oraz o tym, czy zamierza wziąć udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmawia takiego udziału.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem , w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez niego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie, na adres podany w pkt. I.2.1) Regulaminu lub podany w tym postanowieniu adres e-mail.

2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do Sklepu, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. W szczególności Klient nie może odstąpić od umowy:

· w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

· umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

· umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

4. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia z którego Kupujący będący Konsumentem może skorzystać określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Postanowienia ust. 1-5 powyżej stosuje się również do Kupujących będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca - Vollmart24.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku ul. Bitwy Białostockiej 5, 15-102 Białystok.

2. Dane osobowe Kupujących są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy sprzedaży, jak również w celu realizacji zawartej z Kupującym usługi prowadzenia konta w Sklepie (o ile Kupujący zawrze taką umowę).

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący ma prawo do:

a. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO );

b. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

c. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

e. przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;

4. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Kupującego Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

5. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Kupującego na podstawie zgody, Kupującemu przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego, Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

a. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

b. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w zakładce Polityka prywatności..

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca porozumiewa się z Kupującym za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie. Kupujący ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie.

3. Kupujący nie może dostarczać Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym

4. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają negocjacji i obowiązują, o ile Kupujący i Sprzedawca nie poczynili odmiennych uzgodnień. Kupujący, który chciałby podjąć negocjacje co do któregokolwiek z postanowień Regulaminu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie ustalenia w tym zakresie będą czynione w formie dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem nieważności.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów nie dotyczą Konsumentów ani osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2023.